UYesu wasibonisa indlela esimele senze ngayo izinto, ngakumbi xa sivavanywa okanye sitshutshiswa. (1Pe 2:21-23) Xa wayethukwa akazange aphindise nangona wayesentlungwini. (Mar 15:29-32) Yintoni eyamnceda wanyamezela? Wayezimisele ukwenza ukuthanda kukaYehova. (Yoh 6:38) Kwakhona, wayesoloko ecinga ‘nangovuyo olwalubekwe phambi kwakhe.’—Heb 12:2.

Siye senze ntoni xa siphathwa kakubi ngenxa yonqulo lwethu? AmaKristu enene ‘awabuyiseli ububi ngobubi.’ (Rom 12:14, 17) Xa sinyamezela njengoKristu, siza kuvuya kuba sisazi ukuba uThixo uyakholiswa sithi.—Mat 5:10-12; 1Pe 4:12-14.

BUKELA IVIDIYO ETHI, IGAMA LIKAYEHOVA LIZA KUQALA, UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • UDade Pötzinger * walisebenzisa njani ixesha lakhe xa wayevalelwe yedwa entolongweni?

  • UMzalwana noDade Pötzinger banyamezela ntoni kwiinkampu zoxinaniso ezahlukeneyo?

  • Yintoni eyabanceda banyamezela?

Xa kunzima, landela uKristu kuyo yonke into

^ isiqe. 6 Eli gama lipelwa nangokuthi Poetzinger.