Dibanisa isiganeko ngasinye sobomi bukaYesu kunye nesiprofeto esihambelana naso

ISIPROFETO