UYehova uThixo ubekele abantu imithetho ngendlela abafanele baziphathe ngayo. Ngokomzekelo uthi umtshato lumanyano lukanaphakade lwendoda nebhinqa. (Mat 19:4-6, 9) Uyakucaphukela nakuphi na ukuziphatha kakubi. (1Ko 6:9, 10) Ude abe nayo nemithetho ngendlela yokunxiba nokuzilungisa esenza sahluke njengabantu bakhe.Dut 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Kwihlabathi lanamhlanje, abantu abaninzi abafuni nokuyibona imithetho kaYehova. (Rom 1:18-32) Bavumela imbono exhaphakileyo iphembelele indlela abanxiba, abazilungisa nabaziphatha ngayo. Abantu abaninzi bayaqhayisa ngokwenza kwabo izinto ezimbi baze bagxeke abo baziphatha ngendlela eyahlukileyo.1Pe 4:3, 4.

NjengamaNgqina KaYehova, simele sibe nesibindi siyithobele imithetho kaThixo yokuziphatha. (Rom 12:9) Sikwenza njani oko? Sifanele ngobuchule sichazele abanye ngoko akholiswayo kuko. Kodwa sikwafanele siphile ngemithetho yakhe ebomini bethu. Ngokomzekelo, xa sikhetha izinto esiza kuzinxiba nendlela esifuna ukuzilungisa ngayo, sinokuzibuza le mibuzo: ‘Ngaba indlela endiyikhethayo ibonisa ukuba ndithobela uYehova okanye ndilandela ihlabathi? Ngaba indlela endinxiba nendizilungisa ngayo ibonisa ukuba ndingumKristu owoyika uThixo?’ Okanye xa sikhetha inkqubo okanye imuvi esiza kuyibukela, sinokuzibuza le mibuzo: ‘Ngaba uYehova angayithanda le nkqubo? Ikhuthaza indlela yokuziphatha efundiswa ngubani? Ngaba indlela yokuzonwabisa endiyikhethayo ingenza ndiwele lula esonweni? (Nd 101:3) Ngaba ingawakhubekisa amalungu entsapho okanye abanye abantu?’1Ko 10:31-33.

Kutheni kubalulekile ukuba sithobele imithetho kaYehova yokuziphatha? Kungekudala, uYesu Kristu uza kutshabalalisa iintlanga nabo bonke ubungendawo. (Hez 9:4-7) Kuza kusinda kuphela abo benza ukuthanda kukaThixo. (1Yo 2:15-17) Ngenxa yoko, masithobele imithetho kaYehova yokuziphatha ukuze abo babona indlela esizenza ngayo izinto bamzukise uThixo.1Pe 2:11, 12.

Indlela endikhetha ukunxiba nendizilungisa ngayo ibonisa ntoni ngendlela endiziphatha ngayo?

BUKELA IVIDIYO ETHI, YIBA NGUMHLOBO KAYEHOVA—INDODA NEBHINQA UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • Kutheni kububulumko ukuphila ngemithetho kaYehova?

  • Kutheni abazali befanele babafundise besebancinane abantwana babo imithetho kaYehova yokuziphatha?

  • Abantu abadala nolutsha banokubanceda njani abantu bazi ngoThixo?