Umbono kaHezekile waqala wazaliseka ngokutshatyalaliswa kweYerusalem yamandulo. Uzaliseka njani namhlanje?

9:1, 2

  • Indoda enophondo lweinki lukanobhala imela uYesu Kristu

  • Amadoda amathandathu aphethe izixhobo zokuhlekeza amela imikhosi yasezulwini ekhokelwa nguKristu

9:3-7

  • Isihlwele esikhulu siza kuphawulwa xa siza kugwetywa njengezimvu ebudeni bembandezelo enkulu

Yintoni endimele ndiyenze ukuze ndiphawulelwe ukusinda?