Ngaba ukhe ufumanise ukuba kunzima ukushumayela? Abantu abaninzi bangawuphendula ngoewe lo mbuzo. Ngoba? Mhlawumbi kungenxa yokuba sisoloko sidibana nabantu abasichasileyo nabanentiyo kwintsimi yethu okanye siyakoyika ukuthetha nabantu esingabaziyo. Licacile elokuba, ezi zinto zinokwenza singakuvuyeli ukushumayela. Sekunjalo, sinqula uThixo owonwabileyo ofuna simkhonze sivuya. (Nd 100:2; 1Ti 1:11) Ziziphi izizathu ezithathu ezivakalayo ezibangela sikuvuyele ukushumayela?

Okokuqala, sivakalisa isigidimi sethemba. Nangona abantu bephelelwe lithemba namhlanje, singancokola nabo ‘ngeendaba ezilungileyo zento elunge ngakumbi.’ (Isa 52:7) Kodwa iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo zinokusonwabisa nathi. Ngaphambi kokuba uye entsimini, cinga ngeentsikelelo eziza kuziswa buBukumkani bukaThixo emhlabeni.

Okwesibini, iindaba ezilungileyo esizishumayelayo zinceda abantu baphile ubomi obufanelekileyo baze bamazi uThixo. Bafunda ukuyeka izinto ezimbi ababezenza baze bafumane ithemba lobomi obungunaphakade. (Isa 48:17, 18; Rom 1:16) Masibe nomfanekiso-ngqondweni wethu sikumsebenzi wokuhlangula abantu. Nangona abanye abantu bengafuni ukuncedwa, siyaqhubeka sikhangela abo bafunayo ukuhlangulwa.—Mat 10:11-14.

Okwesithathu, nokona kubalulekileyo, ukushumayela kwethu kuzukisa uYehova yaye uyakuxabisa oko. (Isa 43:10; Heb 6:10) Ukongezelela, usipha umoya wakhe oyingcwele ukuze siwuphumeze lo msebenzi. Ngenxa yoko, mcele uYehova akwenze uvuye kuba uvuyo yinxalenye yesiqhamo somoya oyingcwele. (Gal 5:22) Sincedwa nguye, sinokuwoyisa amaxhala esinawo size sishumayele sinesibindi. (IZe 4:31) Noko ke, enoba abantu basabela njani kwintsimi yethu, siya kukuvuyela ukushumayela.Hez 3:3.

Ufuna ukuwujonga njani umsebenzi wokushumayela? Ungonwaba njani?

BUKELA IVIDIYO ETHI, NDAPHINDA NDAFUMANA UVUYO NGOKUFUNDA NANGOKUCAMNGCA UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • Kutheni ukufundisisa kufanele kube yeyona nto ibalulekileyo nakuba sichitha iiyure ezininzi sishumayela nyanga nganye?

  • Sinokumxelisa njani uMary?

  • Uzenzela nini ixesha lokucamngca ngeLizwi likaThixo?

  • Yintoni ekwenza uvuye xa ushumayela iindaba ezilungileyo?