UDavide watyhubela phakathi kwezilingo ezininzi ezinzima ebudeni bobomi bakhe. Xa kwakubhalwa iNdumiso 55 wayesele etyhubele kwizilingo eziquka . . . 

  • Izithuko

  • Ukutshutshiswa

  • Ukuzibek’ Ityala Ngokugqithiseleyo

  • Intlungu Eyenzeka Kwintsapho

  • Ukugula

  • Ukungcatshwa

Enoba iingxaki zakhe zazibonakala zinganyamezeleki, uDavide wanyamezela. Nabani na onokuvakalelwa ngendlela efanayo, uDavide umnika eli cebiso liphefumlelweyo: “Umthwalo wakho wulahlele kuYehova.”

Sinokuyisebenzisa njani le vesi namhlanje?

55:22

  1. Thandaza kuYehova ngokusuka entliziyweni ngayo nayiphi na ingxaki okanye into ekuxhalabisayo

  2. Funa ukhokelo nenkxaso kwiLizwi likaYehova nakwintlangano yakhe

  3. Yenza oko unokukwenza ukuze ulungise izinto kodwa ngokuvumelana nemigaqo eseBhayibhileni