INdumiso 51 yabhalwa nguDavide emva kokuba umprofeti uNatan emkhumbuze ngesono sakhe esinzulu noBhatshebha. Isazela sikaDavide samgweba, ibe ngokuthobeka wasivuma isono sakhe.—2Sa 12:1-14.

UDavide wona kodwa wayesenalo ithuba lokuguquka

51:3, 4, 8-12, 17

  • Ngaphambi kokuvuma isono nokuguquka, watyiwa sisazela

  • Waba sentlungwini ngenxa yokuba uThixo wamgatya kangangokuba waziva eyindoda ephuke amathambo

  • Wayekufuna ngamandla ukuxolelwa, ukuphinda abe nobuhlobo noYehova, nokonwaba ngendlela awayekhe wonwaba ngayo

  • Ngokuthobeka wabongoza uYehova ukuba amncede akwazi ukuthobela

  • Wayeqinisekile ukuba uYehova uza kumxolela