Abakhonzi abanyanisekileyo bakaYehova banokuqiniseka ukuba uza kubaxhasa xa bejamelene nobunzima

41:1-4

  • UDavide wagula kakhulu

  • UDavide wayebakhathalele abantu abasweleyo

  • UDavide akazange alindele ukuphila ngokungummangaliso, kodwa walindela kuYehova ukuze amthuthuzele, amnike ubulumko aze amxhase

  • UYehova wayemjonga njengendoda ethembekileyo uDavide