●○○ UTYELELO LOKUQALA

Umbuzo: Bamele benze ntoni abantu ukuze baqinise imitshato yabo?

ISibhalo: Efe 5:33

Umbuzo Wokubuyela: Bamele benze ntoni abazali ukuze bancede abantwana babo babe ngabantu abanokuthenjwa xa bebadala?

○●○ XA UBUYELA OKOKUQALA

Umbuzo: Bamele benze ntoni abazali ukuze bancede abantwana babo babe ngabantu abanokuthenjwa xa bebadala?

ISibhalo: IMi 22:6

Umbuzo Wokubuyela: Lumele lwenze ntoni ulutsha ukuze lungangeni engxakini?

○○● XA UBUYELA OKWESIBINI

Umbuzo: Lumele lwenze ntoni ulutsha ukuze lungangeni engxakini?

ISibhalo: IMi 4:5, 6

Umbuzo Wokubuyela: Singabufumana phi ubulumko obuza kusinceda yonke imihla?