BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

Incwadi kaHezekile yaprofeta ngeenkcukacha ezithile ezingokutshatyalaliswa kweTire.

  • 26:7-11

    Ngaxesha lithile emva kuka-607 B.C.E., ngubani owqatshabalalisa isixeko saseTire?

  • 26:4, 12

    Ngo-332 B.C.E., ngubani owasebenzisa izinto zokwakha zesixeko esingamabhodlo ukuze akhe umchankcatho waza wasitshabalalisa isiqithi saseTire?

Sisiphi wena isiprofeto ofuna ngamandla ukusibona sizaliseka?