BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

UYesu waba nelungelo elisemthethweni lokulawula njengokumkani ukuzalisekisa isiprofeto sikaHezekile.

  • Gen 49:10

    Sisiphi isizwe uMesiya aphuma kuso?

  • 2Sa 7:12, 16

    Bubukumkani bukabani obuya kunqabiseka ngonaphakade?

  • Mat 1:16

    UMateyu wachaza umnombo kaYesu kwicala likabani?

Yintoni oyifundayo ngoYehova ngesigqibo sakhe sokumisela ubukumkani bukaYesu ngokusemthethweni?