18:21, 22

  • Xa uYehova esixolele izono zethu, akayi kuphinda asiphendulise ngazo.

Le mizekelo iseBhayibhileni ilandelayo iza kusinceda simthembe uYehova ukuba uyaxolela.

UKumkani UDavide

  • Sisiphi isono awasenzayo?

  • Sisiphi isizathu sokuba axolelwe?

  • UYehova wamxolela njani?

UKumkani UManase

  • Sisiphi isono awasenzayo?

  • Sisiphi isizathu sokuba axolelwe?

  • UYehova wamxolela njani?

Umpostile UPetros

  • Sisiphi isono awasenzayo?

  • Sisiphi isizathu sokuba axolelwe?

  • UYehova wamxolela njani?

Ndinokukuxelisa njani ukuxolela kukaYehova?