Ukucamngca ngezinto ezintle ezenziwe nguYehova kubalulekile

74:16; 77:6, 11, 12

 • Ukucamngca kusinceda sikwazi ukugcina into esiyifunda eLizwini likaThixo size sibe nombulelo osuka entliziyweni ngokutya kokomoya

 • Ukucingisisa ngoYehova kusinceda sikhumbule imisebenzi yakhe emihle nethemba asibekele lona

Imisebenzi kaYehova iquka oku kulandelayo:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

 • Indalo

  Okukhona sifunda ngendalo, kokukhona siya kumangaliswa nyhani yimisebenzi kaYehova

 • Amadoda amiselweyo ebandleni

  Sifanele sizithobe kwabo bamiselwe nguYehova ukuze bakhokele

 • Ukusindisa kukaYehova

  Ukukhumbula ukusindisa kukaYehova komeleza ukholo lwethu kumnqweno nokukwazi kwakhe ukunyamekela abakhonzi bakhe