Ukuba nguvulindlela othe ngxi kufuna ube nocwangciso oluhle. Ukuba ushumayela Iiyure eziyi-18 ngeveki, unganguye uvulindlela—uze uphinde ube nexesha lokuphumla! Ucwangciso olunjalo luyanceda naxa kuvela iziphazamiso, mhlawumbi ukugula okanye imozulu embi. Apha ngezantsi kukho amacebiso aya kubavakalisi abanomsebenzi wesingxungxo okanye abo banomsebenzi osisigxina okanye abangashumayeli kangako ngenxa yempilo. Ukuba niyahlengahlengisa, mhlawumbi omnye kwintsapho yenu angaqalisa ukuba nguvulindlela ngoSeptemba. Kunganjani nincokole ngalo mba kunqulo lwenu lwentsapho olulandelayo?

NDENZA UMSEBENZI WESINGXUNGXO

NgoMvulo

NDIYASEBENZA

NgoLwesibini

NDIYASEBENZA

NgoLwesithathu

NDIYASEBENZA

NgoLwesine

Iiyure eziyi-6

NgoLwesihlanu

Iiyure eziyi-6

NgoMgqibelo

Iiyure eziyi-4

NgeCawa

Iiyure eziyi-2

NDISEBENZA ISIGXINA

NgoMvulo

Iiyure eziyi-2

NgoLwesibini

Iiyure eziyi-2

NgoLwesithathu

IINTLANGANISO ZAPHAKATHI EVEKINI

NgoLwesine

Iiyure eziyi-2

NgoLwesihlanu

Iiyure eziyi-2

NgoMgqibelo

Iiyure eziyi-6

NgeCawa

Iiyure eziyi-4

NDIYAGULA

NgoMvulo

IXESHA LOKUPHUMLA

NgoLwesibini

Iiyure eziyi-3

NgoLwesithathu

Iiyure eziyi-3

NgoLwesine

Iiyure eziyi-3

NgoLwesihlanu

Iiyure eziyi-3

NgoMgqibelo

Iiyure eziyi-3

NgeCawa

Iiyure eziyi-3