IMBONISELO

Umbuzo: Ngaba akuvumelani nam xa ndisithi ukuba iBhayibhile ivela kuThixo, ifanele imelane naziphi na iinzame zokuyitshabalalisa?

Isibhalo: Isa 40:8

Unokuthi: La manqaku athetha ngebali elibangel’ umdla lokusinda kweBhayibhile.

IMBONISELO (ngasemva)

Umbuzo: Ndicela ukuva uluvo lwakho kulo mbuzo. [Funda umbuzo wokuqala kwiphepha 16.] Abanye abantu bakholelw’ ekubeni unqulo lwenziwa ngabantu. Abanye bacinga ukuba uThixo usebenzisa unqulo ukuze asitsalele kuye. Uthini wena?

Isibhalo: Yak 1:27

Unokuthi: Eli nqaku liyanaba ngoko kuthethwa yiBhayibhile ngalo mba. Ndingakuvuyela ukuphinda ndibuye sikhe sincokole ngezinye zeengongoma ezikulo.

IINDABA EZILUNGILEYO EZIVELA KUTHIXO!

Umbuzo: Abaninzi bavakalelwa kukuba ukufunda isiprofeto seBhayibhile kufana nokufunda iphephandaba. Ziziphi kwezi meko okhe weva ngazo okanye wazibona?

Isibhalo: 2Ti 3:1-5

Unokuthi: Le ncwadana ichaza isizathu sokuba ezi meko zithetha iindaba ezilungileyo kwabo bathanda uThixo. [Balaselisa isifundo 1, umbuzo 2.]

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa le mizekelo ingasentla ukuze uzenzele eyakho intshumayelo yasentsimini.