KwiNtshumayelo yaseNtabeni, uYesu wathi: “Musani ukuxhalela imiphefumlo yenu.” (Mat 6:25) Kuyinto eqhelekileyo kona ukuba abantu abangafezekanga abaphila kwihlabathi likaSathana babe nexhala, eyona nto awayebafundisa yona abafundi bakhe uYesu kukuba bangabi nexhala kakhulu. (Nd 13:2) Ngoba? Kuba ukuba nexhala kakhulu, kwanangezinto esizidinga mihla le, kunokusiphazamisa, kubangele ukuba kube nzima ukufuna kuqala uBukumkani. (Mat 6:33) Amazwi kaYesu aza kusinceda siyeke ukuba nexhala ngokungeyomfuneko.

Into endifuna ukuyeka ukuba nexhala layo