3:4

  • Indlela uYohane awayenxiba nawayekhangeleka ngayo yayibonisa ukuba akanazinto zininzi kodwa wayezinikele ngokupheleleyo ekwenzeni ukuthanda kukaThixo

  • Ilungelo elikhethekileyo awayenalo uYohane lokwandulela uYesu wayelixabisa kakhulu ibe lalingenakuthelekiswa nezinye izinto awazincamayo

Ukuba nezinto eziyimfuneko kusenza simkhonze ngakumbi uYehova nto leyo esenza saneliseke. Nazi izinto esinokuzenza ukuze siphile ubomi bokuba nezinto eziyimfuneko . . . 

  • zazi ezona zinto uzidingayo

  • sukuzithenga izinto ezingeyomfuneko

  • ceba ngendlela oza kuyisebenzisa ngayo imali

  • phungula izinto ongazisebenzisiyo

  • wabhatale onke amatyala akho

  • zama umsebenzi okunika ixesha elingakumbi lokushumayela nokubakho kwiintlanganiso

UYohane wayesitya nje iinkumbi nobusi basendle

Ukuba nezinto eziyimfuneko kunokundenza ndizimisele uku