40:29-31

  • Ukhozi lubhabha phezulu ixesha elide, lusebenzisa umsinga womoya obheka phezulu. Lithi lakufika kuloo msinga liwujikeleze lisiya lintingela phezulu. Xa liphezulu ngokwaneleyo, lintingela komnye umsinga lize lenze okufanayo

  • Le ndlela libhabha ngayo lingasebenzisi mandla ibonisa indlela esincedwa ngayo ngamandla kaThixo ukuze siqhubeke simkhonza