IBhayibhile yachaza kwangaphambili ukuba uSathana uza kusitshutshisa ngelizama ukusiyekisa ukushumayela. (Yoh 15:20; ISi 12:17) Singabanceda njani abazalwana bethu abatshutshiswayo kwezinye iindawo? Sinokubathandazela. “Isikhungo somntu olilungisa, xa sisebenza, sinamandla amakhulu.”—Yak 5:16.

Sinokuthandazela ntoni? Sinokucela uYehova ancede abazalwana bethu babe nesibindi kwaye bangoyiki. (Isa 41:10-13) Sinokuthandazela nabasemagunyeni ukuba bangawuvali umsebenzi wokushumayela “ukuze siqhubeke siphila ubomi bokuzola noboxolo.”—1Ti 2:1, 2.

Xa uPawulos noPetros babetshutshiswa, amaKristu enkulungwane yokuqala abathandazela ebabiza ngamagama. (IZe 12:5; Rom 15:30, 31) Nokuba asiwazi amagama abo batshutshiswayo namhlanje, ngaba sinokubiza amagama amabandla, elizwe okanye ommandla abakuwo?

Bhala amazwe anamaKristu atshutshiswayo ofuna ukuwathandazela.