UVUKANI!

Umbuzo: Iingxelo zibonisa ukuba lintinge ngendlela eyothusayo inani labafikisayo abangonwabanga. Ucinga ukuba yintoni enokwenziwa ukulungisa le ngxaki?

Unokuthi: Le magazini inamacebiso ngento enokwenziwa ngabafikisayo xa bekule ngxaki, noko kunokwenziwa ngabazali ukubanceda.

FUNDISA INYANISO

Umbuzo: Unokonwaba njani emtshatweni?

Isibhalo: Efe 5:33

Inyaniso: Imitshato iyaphumelela xa kukho uthando nentlonelo.

NGABA IZINTO EZIPHILAYO ZADALWA? (lc)

Umbuzo: Ucinga ukuba kusengqiqweni ukuthi ubomi badalwa nguThixo okanye babakho ngamabona-ndenzile?

Unokuthi: Le ncwadana inobungqina obubangela ukuba abantu abaninzi bakholelwe kuMdali okrelekrele. Ndicela ukuphinda ndibuye ukuze sincokole ngalo mbuzo ukwiphepha 29: “Ngaba Kubalulekile Ukuba Yintoni Oyikholelwayo?”

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

 

Sebenzisa le mizekelo ingasentla ukuze uzenzele eyakho intshumayelo yasentsimini.