“Wayedeliwe yaye ephetshwa ngabantu . . . Thina samgqala engokhathazwayo, engobethwa nguThixo noxhwalekileyo”

53:3-5

  • UYesu wayedeliwe ibe etyholwa ngokunyelisa. Abanye babekholelwa ukuba uThixo wayemohlwaya, embangela ukuba abe nesifo esenyanyekayo

“UYehova wayoliswa kukumtyumza, . . . kwaye esandleni sakhe kuya kuphumelela oko kuluyolo kuYehova”

53:10

  • Ngokuqinisekileyo, uYehova waba buhlungu xa kwabulawa uNyana wakhe. Kodwa wavuyiswa kukubona ukuba uYesu wayenyanisekile. Ukufa kukaYesu kwabonisa uSathana ukuba abakhonzi bakaThixo banyanisekile ibe kwanceda nabantu abaguqukayo. Oko kwamvuyisa uYehova