UNehemiya walumela ngenzondelelo unqulo lokwenyaniso

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Umbingeleli Omkhulu uEliyashibhi wavumela uTobhiya, owayengengomkhonzi kaThixo nowayechasa ukuba amphembelele.

  • UEliyashibhi wavumela uTobhiya ukuba angene kwiholo yokutyela etempileni.

  • UNehemiya wazikhuphela phandle izinto zikaTobhiya, wacoca igumbi laza lasetyenziswa ngendlela efanelekileyo.

  • UNehemiya waqhubeka esusa konke ukungahlambuluki eYerusalem.