• Ingoma 86 Nomthandazo

  • Amazwi Okuvula (imiz. 3 nangaphantsi)

UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO

YIKHUTHALELE INTSIMI

  • Utyelelo Lokuqala: (imiz. 2 nangaphantsi) Hambisa incwadana ethi Phulaphula UThixo Uze Uphile Ngonaphakade. Beka isiseko sokubuyela.

  • Xa Ubuyela: (imiz. 4 nangaphantsi) Yenza umboniso wendlela yokwenza ibuyelo kumntu othathe incwadana ethi Phulaphula UThixo Uze Uphile Ngonaphakade nize nincokole ngephepha 2-3. Beka isiseko sokubuyela.

  • Isifundo SeBhayibhile: (imiz. 6 nangaphantsi) Yenza umboniso wendlela yokuqhuba isifundo seBhayibhile usebenzisa iphepha 4-5 lencwadana ethi Phulaphula UThixo Uze Uphile Ngonaphakade. (km 7/12 6-7 ¶4)

INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU

  • Ingoma 71

  • Iimfuno zebandla: (imiz. 10)

  • Uzuza Njani Kwindlela Entsha Eziqhutywa Ngayo Iintlanganiso Nakwincwadi Yazo?: (imiz. 5) Ingxubusho. Cela abaphulaphuli bagqabaze ngendlela mntu ngamnye aye wazuza ngayo kule ndlela intsha ziqhutywa ngayo iintlanganiso. Bakhuthaze bonke ukuba balungiselele kakuhle ukuze bazuze okungakumbi.

  • ISifundo SeBhayibhile Sebandla: ia isahl. 10 ¶1-11 nebhokisi ethi, “Yathatha Ixesha Elingakanani Imbalela yomhla kaEliya?” (imiz. 30)

  • Impinda Yeentlanganiso Elandelwa Ngamagqabantshintshi Eentlanganiso Zeveki Elandelayo (imiz. 3)

  • Ingoma 113 Nomthandazo