Ulutsha luvulekelwe ngamathuba amaninzi kwintlangano kaYehova. Bukela ividiyo ethi Obona Bomi Bumnandi uze ubone indlela uCameron awabusebenzisa ngobulumko ngayo ubutsha bakhe. Emva koko, phendula le mibuzo ingezantsi. (Yiya ku-jw.org/xh uze ujonge kwindawo ethi IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE › ABAFIKISAYO.)

  • Yintoni ebisoloko iyeyona nto ibalulekileyo ebomini bukaCameron?

  • Waqala nini ibe njani ukugqiba ngokwandisa ubulungiseleli bakhe?

  • Wakulungiselela njani ukuya kukhonza kwindawo edinga abavakalisi kwelinye ilizwe?

  • Ziziphi iingxaki uCameron awajamelana nazo ngoxa wayekhonza kwilizwe elikude?

  • Kutheni kusenokuba yingenelo ukukhonza kwindawo okanye kwiimeko ongazange wakha wakhonza kuzo ngaphambili?

  • Ziziphi iintsikelelo awazifumanayo uCameron?

  • Kutheni ukukhonza uYehova kukhokelela ekuphileni obona bomi bumnandi?

  • Ngawaphi amanye amathuba avulekele ulutsha kwintlangano kaYehova?