Abantu bakaThixo ngokuzithandela baxhasa unqulo lokwenyaniso ngeendlela ezahlukahlukeneyo

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Uhlanga lwalungiselela lwaza lwabhiyozela uMthendeleko Weminquba ngendlela efanelekileyo

  • Suku ngalunye abantu babehlanganisana ukuze baphulaphule xa kufundwa uMthetho kaThixo owawubenza bachulumance

  • Abantu babevuma izono zabo, bathandaze baze bacele uYehova ukuba abasikelele

  • Abantu bavuma ukuba baza kuqhubeka bewaxhasa onke amalungiselelo kaThixo

Ukuqhubeka kuxhaswa amalungiselelo kaThixo kuquka:

  • Ukutshata kuphela abo bakhonza uYehova

  • Ukwenza iminikelo yemali

  • Ukugcina iSabatha

  • Ukuzisa iinkuni esibingelelweni

  • Ukunikela kuYehova ngentlahlela yesivuno nezibulo lomhlambi