9:15, 16, 20-22

USawule wakhawuleza wenza into ngento awayifundayo. Kwakutheni ukuze uSawule akhawuleze enze utshintsho kodwa abanye bengazange balwenze? Kuba wayesoyika uThixo kunabantu ibe wayeyixabisa inceba awayenzelwa nguKristu. Ukuba usafundelwa iBhayibhile kodwa awukabhaptizwa, ngaba uza kufana noSawule, ukhawuleze wenze isigqibo ngento oyifundayo?