●○○ UTYELELO LOKUQALA

Umbuzo: Kwakutheni ukuze sidalwe?

Isibhalo: Gen 1:27, 28

Umbuzo Wokubuyela: Kutheni simele siqiniseke ukuba uThixo uza kuphinda ayenze into asidalele yona?

○●○ XA UBUYELA OKOKUQALA

Umbuzo: Kutheni simele siqiniseke ukuba uThixo uza kuphinda ayenze into asidalele yona?

Isibhalo: Yos 21:45

Umbuzo Wokubuyela: Yintoni uThixo athembisa ukuyenza kwixesha elizayo?

○○● XA UBUYELA OKWESIBINI

Umbuzo: Yintoni uThixo athembisa ukuyenza kwixesha elizayo?

Isibhalo: ISi 21:4

Umbuzo Wokubuyela: Singenza njani thina ukuze sisifumane isithembiso sikaThixo?