2:13-16

  • Ngemihla kaMalaki, amaSirayeli amaninzi aqhawula umtshato ngezizathu ezingavakaliyo. UYehova akazange alwamkele unqulo lwabo babenamaqhinga kubantu abatshate nabo

  • UYehova wabasikelela abo babebaphatha ngembeko abantu abatshate nabo

Abantu abatshatileyo namhlanje banokuhlala njani benyanisekile . . .

  • kwindlela abacinga ngayo?

  • kwizinto abazijongayo?

  • kwizinto abazithethayo?