UYehova wawenza umtshato waba lumanyano lukanaphakade phakathi kwendoda nebhinqa. (Ge 2:22-24) Umntu unokukhetha ukuqhawula umtshato kuphela xa kukrexeziwe. (Mal 2:16; Mat 19:9) Ekubeni uYehova efuna sonwabe emtshatweni, ulungiselele imigaqo enokunceda amaKristu abakhethe kakuhle abantu abaza kutshata nabo.—INt 5:4-6.

BUKELA IVIDIYO ETHI, LUYINTONI UTHANDO LOKWENENE?, UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • Kutheni icebiso likaFundile noLindelwa abalinika intombi yabo uLizi lilihle ibe libonisa ukuba bayamthanda?

  • Kutheni kungebobulumko ukucinga ukuba ungamtshintsha umntu othandana naye?

  • Liliphi icebiso elihle uTamkhulu noMakhulu abalinika uLizi?

  • Kwakutheni ukuze kubekho iingxaki emtshatweni kaSiya noBongeka?

  • Ziziphi izinto ezifanayo uLwando noLizi ababezenza?

  • Kutheni kufuneka wazi ‘umntu ofihlakeleyo wentliziyo’ ngaphambi kokuba nenze izifungo zomtshato nomntu othandana naye? (1Pe 3:4)

  • Luyintoni uthando lokwenene? (1Ko 13:4-8)