8:20-23

Amadoda alishumi aphuma kuzo zonke iilwimi aya kubamba isondo lendoda engumYuda, esithi: “Siza kuhamba nani.” Kule mihla yokugqibela, abantu beentlanga zonke bayathontelana ukuza kukhonza uYehova kunye namaKristu athanjisiweyo

Ezinye izimvu zibaxhasa njani abathanjiswa namhlanje?

  • Ziyazimisela ekushumayeleni

  • Zinikela ngemali ukuze zixhase umsebenzi wokushumayela