Indlela esazaliseka ngayo esi siprofeto kumaSirayeli

  • Xa ayegoduka esuka ekuthinjweni eBhabhiloni okanye ebuyiselwa kwilizwe lawo, amaSirayeli akazange oyike amarhamncwa okanye abantu abanjengawo.—Ezr 8:21, 22.

Indlela esizaliseka ngayo esi siprofeto namhlanje

  • Ukwazi uYehova kuye kwatshintsha ubuntu bethu. Abantu abebengoophuma-silwe baye banoxolo. Ukwazi uYehova kubangele ukuba abantu abasehlabathini baphile ubomi obufana nobaseparadesi.

Indlela esiza kuzaliseka ngayo esi siprofeto kwixesha elizayo

  • Umhlaba wonke uza kuba yiparadesi ekhuselekileyo nenoxolo, kuba leyo yayiyinjongo kaThixo kwasekuqaleni. Akukho sidalwa siya kuba yingozi kwesinye, enoba ngumntu okanye isilwanyana.

UPawulos watshintshwa kukwazi uThixo

  • Ngoxa wayengumFarisi, wayeneempawu ezifana nezerhamncwa.—1Ti 1:13.

  • Ulwazi oluchanileyo lwamtshintsha.—Kol 3:8-10.