VUKANI!

Umbuzo: Abantu abaninzi abakufuni ukugula. Ucinga ukuba sinokwenza ntoni ukuze sizikhusele?

Isibhalo: IMi 22:3

Unokuthi: Lo Vukani! uthetha ngezinto esinokuzenza ukuze sinciphise ukuba nezifo.

FUNDISA INYANISO

Umbuzo: Ngaba iintlungu zibangelwa nguThixo okanye zezinye izinto?

Isibhalo: Yob 34:10

Inyaniso: UThixo akazange abangele sive iintlungu. Kodwa, iintlungu zibangelwa nguMtyholi, ngabantu abenza ukhetho olubi yaye ngamany’ amaxesha kukuba kwindawo engafanelekanga ngexesha elingafanelekanga. Xa sisiva iintlungu, uThixo uyasixhasa. Usikhathalele.

KUTHENI UFANELE UFUNDE IBHAYIBHILE? (Ividiyo)

Umbuzo: Ucinga ukuba ihlabathi lilawulwa nguThixo? [Mlinde aphendule.] Inokukothusa into ethethwa yiBhayibhile. Impendulo ikule vidiyo imfutshane. [Dlala ividiyo.]

Unokuthi: Isahluko 11 sale ncwadi sithetha ngesizathu sokuba uThixo evumele iintlungu zenzeke nento aza kuyenza. [Mnike incwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile.]

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa le mizekelo ingasentla ukuze uzenzele eyakho intshumayelo yasentsimini.