28:18-20

Ngoba? UYesu wanikwa igunya nguYehova

Phi? UYesu wayalela abafundi bakhe ukuba babenze abafundi “abantu beentlanga zonke”

Ukufundisa abantu ukuba bagcine zonke izinto uYesu awabayalela zona kuyinto eqhubekayo

  • Sibafundisa njani abantu imiyalelo kaYesu?

  • Sizinceda njani izifundo zethu ukuba zenze izinto ezafundiswa nguYesu?

  • Sizinceda njani izifundo zethu zilandele umzekelo kaYesu?