26:18

Chaza ukuba ziintoni ezi zinamanani.

Zeziphi kwezi zinto ezisetyenziswa nakwiSidlo SeNkosi Sangokuhlwa?