2:5-12

Sifunda ntoni kulo mmangaliso?

  • Ukugula sikufumene ngenxa yesono esasizuz’ ilifa

  • UYesu unegunya lokuxolela izono namandla okuphilisa abantu abagulayo

  • Xa enguKumkani, uYesu uza kuphelisa ukungafezeki nokugula, zingaze ziphinde zibekho ezo zinto

UMarko 2:5-12 angandinceda njani ndikwazi ukunyamezela xa ndigula?