Amazwi omluleki afanele abomeleze abanye

16:4, 5

  • UYobhi wayexinezelekile yaye esentlungwini, ngoko wayedinga inkxaso nokhuthazo lwabanye

  • Amaqabane amathathu kaYobhi awazange akhuphe nelimdaka ukuze amthuthuzele. Kunoko amtyabeka ngezityholo aza ongeza kwixhala awayenalo

Amazwi kaBhiledadi angenabubele abangela uYobhi wakhala esentlungwini

19:2, 25

  • UYobhi wakhala kuThixo efuna naluphi na uhlobo lwesiqabu—nkqu nokufa

  • UYobhi wahlala enethemba lovuko waza waqhubeka enyamezele ngokuthembeka