Kwakutheni ukuze umkaLote ajonge emva xa wayebaleka eSodom? IBhayibhile ayisichazeli. (Gen 19:17, 26) Isilumkiso sikaYesu siveza ukuba kusenokwenzeka ukuba wayecinga ngezinto awayezishiye ngemva. (Luk 17:31, 32) Singenza njani ukuze singamcaphukisi uThixo njengomkaLote? Asimele sivumele ukuphila tofotofo kube yeyona nto ibalulekileyo. (Mat 6:33) UYesu wathi ‘asinakukhonza uThixo nobuTyebi.’ (Mat 6:24) Kodwa kuthekani ukuba ukufuna kwethu ukuba nezinto kuyasibhekelisa kuYehova? Singathandaza kuYehova simcele asincede sibone apho singalungisa khona aze asinike isibindi namandla okutshintsha.

UCINGA NGEVIDIYO ENEZIQENDU EZITHATHU ETHI KHUMBULANI UMKALOTE, PHENDULA LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • Yintoni endingayenza ukuze ndibonise ukuba ‘ndikhumbula umkaLote’?

    Ukufuna ukwenza imali eninzi kwayitshintsha njani indlela uGloria awayecinga, awayethetha nawayesenza ngayo?

  • Umzekelo womkaLote usisilumkiso njani kuthi namhlanje?

  • Ukusebenzisa imigaqo yeBhayibhile kwamnceda njani uJoe nentsapho yakhe?

  • Abantu awayesebenza nabo uAnna baba naliphi ifuthe kubuhlobo bakhe noYehova?

  • Kutheni kufuneka sibe nesibindi xa sinyanzelwa ukuba imali siyenze eyona nto ibalulekileyo ebomini?

  • UBrian noGloria benza njani ukuze baphinde babeke uYehova kwindawo yokuqala?

  • Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile oyibone ivela kule vidiyo?