24:34

Ngubani endifanele ndimxolele?

Kuthetha ukuthini ‘ukulungela ukuxolela’? (Nd 86:5) UYehova noNyana wakhe bakhangela nantoni na emntwini ebanika isizathu sokumenzela inceba.