VUKANI!

Umbuzo: Sinokulungelelana njani kwindlela esilisebenzisa ngayo ixesha?

Isibhalo: INt 4:6

Unokuthi: Lo Vukani! unamacebiso ngezona zinto zibalulekileyo.

FUNDISA INYANISO

Umbuzo: Kutheni silapha nje?

Isibhalo: Nd 37:29

Inyaniso: UThixo wadala abantu ukuze baphile ngonaphakade emhlabeni.

IINDABA EZILUNGILEYO EZIVELA KUTHIXO!

Umbuzo: Ucinga ukuba singazifumana phi iindaba ezilungileyo? [Mbonise ividiyo ethi, Ngaba Ungathanda Ukuva Iindaba Ezilungileyo?]

Isibhalo: Isa 52:7

Unokuthi: Le ncwadana ‘ineendaba ezilungileyo zento elunge ngakumbi’ kuba inesigidimi esisuka eBhayibhileni.

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa le mizekelo ingasentla ukuze uzenzele eyakho intshumayelo yasentsimini.