29:18-20

Ukuba uYehova wavuza iintlanga ezazingamnquli, ngokuqinisekileyo uyawuxabisa umsebenzi owenziwa ngabakhonzi bakhe abangagungqiyo!

OKWENZIWA NGAMABHABHILONI

Ukungqingwa kweTire

IZINTO ENDIZENZAYO

Yintoni endifanele ndiyilwe ukuze ndiqhubeke ndingumhlobo kaYehova?

IZINTO EZANCANYWA NGAMABHABHILONI

  • Ukungqingwa kweTire kwathatha iminyaka eyi-13

  • Amajoni aseBhabhiloni aphathwa kakubi

  • AmaBhabhiloni akazange awufumane umvuzo

IZINTO ENDIZINCAMILEYO

Ziziphi izinto endizincamileyo ukuze ndikhonze uYehova?

INDLELA UYEHOVA AWAWAVUZA NGAYO AMABHABHILONI

UYehova wenza oyisa xa ayesilwa namaYiputa

IZINTO UYEHOVA ANDIVUZE NGAZO

Undivuze njani uYehova?