Ukususela ngoSeptemba, Incwadi Yeentlanganiso Yobomi Nomsebenzi Wokushumayela iza kuquka uhlobo olutsha lwentshumayela olunomxholo othi “Fundisa Inyaniso.” Injongo iza kuba kukugxininisa imfundiso ebalulekileyo yeBhayibhile ngombuzo nesibhalo.

Xa siphawula ukuba umntu unomdla, sinokumshiyela incwadi okanye simbonise ividiyo eku-jw.org ukuze silungiselele ukubuyela kuye. Sifanele sizame ukubuyela kuye emva kweentsuku ezimbalwa size siqhubeke nencoko yethu naye. Intshumayelo entsha kunye nezabelo zabafundi ziza kusekelwa kwincwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Kule ncwadi siza kufumana neminye imibuzo nezibhalo ezinokusinceda xa sibuyela naxa siqhuba izifundo ngeBhayibhile kuphela.

Inye kuphela indlela eya ebomini. (Mat 7:13, 14) Ekubeni sithetha nabantu beecawa ngeecawa nabaneemvelaphi ezingafaniyo, iimfundiso zeBhayibhile simele sizibeke ngendlela eya kutsala umntu ngamnye. (1Ti 2:4) Njengoko sisiya sikwazi ukuzibeka iimfundiso zeBhayibhile yaye sisiba nobuchule bethu ‘bokuliphatha ngokufanelekileyo ilizwi lenyaniso,’ siya kuvuya size siphumelele ekufundiseni abantu inyaniso.2Ti 2:15.