Umdumisi wambulela kakhulu uYehova kuba emhlangule ‘kwiintsontelo zokufa.’ (Nd 116:3) Wayezimisele ukumbulela uYehova ngokugcina zonke izithembiso awayezenzile nangokuzenza zonke izinto awayethe uza kumenzela zona.

Ziziphi izinto ezindibangela ukuba ndimbulele uYehova kule veki?

Ndingambulela njani ke uYehova?