VUKANI!

Umbuzo: Ngaba ucinga ukuba kungakuhle ukuba abantu babe nemikhwa elungileyo endaweni yemibi?

Isibhalo: INt 7:8a

Unokuthi: La manqaku athetha ngemigaqo yeBhayibhile ebonisa indlela yokunceda abantu babe nemikhwa emihle.

VUKANI!

Umbuzo: Utshintsho awunakukwazi ukulunqanda. Ucinga ukuba yeyiphi eyona ndlela yokumelana nalo?

Isibhalo: INt 7:10

Unokuthi: [Mbonise inqaku elikwiphepha 10.] Eli nqaku lithetha ngemigaqo yeBhayibhile enokusinceda simelane notshintsho.

PHULAPHULA UTHIXO UZE UPHILE NGONAPHAKADE

Umbuzo: Wonke umntu unalo igama. UThixo yena? Ngubani igama lakhe?

Isibhalo: Nd 83:18

Unokuthi: Le ncwadi ithetha ngezinye izinto eziseBhayibhileni ezisifundisa ngoThixo. [Mbonise iphepha 6 nelama-7.]

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa le mizekelo ingasentla ukuze uzenzele eyakho intshumayelo yasentsimini.