1. Funda umbuzo onenani obhalwe ngqindilili ukuze uncede umninimzi abone ingongoma eyintloko.

  2. Funda isiqendu esilandelayo.

  3. Funda imibhalo ekekelisiweyo uze ubuze ngobuchule imibuzo eza kunceda umninimzi abone indlela izibhalo eziwuphendula ngayo umbuzo onenani.

  4. Ukuba kukho esinye isiqendu ezantsi kombuzo, phinda usebenzise icebiso 2 no-3. Ukuba kukho ividiyo eku-jw.org/xh ehambelana nombuzo onenani, mdlalele yona ebudeni besifundo.

  5. Ukuze uqiniseke ukuba umninimzi uyiqondile ingongoma eyintloko, mcele aphendule umbuzo onenani.