Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ndinokwenza Njani Ukuze Abazali Bam Bandithembe?

Ndinokwenza Njani Ukuze Abazali Bam Bandithembe?

Into onokuyenza

Khawucinge ngale nto: Ngaba indlela ozenza ngayo izinto ibangela ukuba abazali bakho bangakuthembi?

Ngokomzekelo, umpostile uPawulos wabhala: “Sinqwenela ukuziphatha ngokunyaniseka kwizinto zonke.” (Hebhere 13:18) Zibuze, ‘Yintoni abayaziyo ngam abazali bam xa kufuneka ndibaxelele indawo endikuyo nezinto endizenzayo?’

Khetha igama kwaba bantu bangezantsi babalisa izinto ezenzekileyo.

 ULori  UBeverly

 ULori

Ndandithumelela enye inkwenkwe iie-mail ndingafuni ukuba abazali bam bazi. Bandibhaqa baza bathi mandiyiyeke le nto ndiyenzayo. Ndathi ndiza kuyeka, kodwa andizange ndiyeke. Ndaqhubeka ndikwenza oku kangangonyaka. Ndandithumela ie-mail, abazali bandibhaqe, ndicele uxolo ndithembise ukuba andizi kuphinda, kodwa ndiphinde. Loo nto yabangela ukuba abazali bam bangandithembi kwinto yonke endiyenzayo!

Ucinga ukuba yintoni eyabangela ukuba abazali bakaLori bangaphindi bamthembe?

Ukuba wawungumzali kaLori, wawuza kwenza ntoni, yaye kutheni wawuza kwenza njalo?

ULori wayemele ukuba wenze ntoni emva kokuba abazali bakhe bethethe naye ngale ngxaki kwasekuqaleni?

 UBeverly

Abazali bam babengandithembi emakhwenkweni, kodwa xa kungoku ndiyasiqonda isizathu. Ndandidlala ngamakhwenkwe amaninzi andishiya ngeminyaka emibini. Ndandihlala efowunini ndincokola nawo, yaye xa kukho nantoni na esidibanisayo ndandincokola nawo kuphela. Abazali bam bayithatha ifowuni yamkangangenyanga, yaye babengavumi ndiye kwiindawo ezinaloo makhwenkwe.

Ukuba wawungumzali kaBeverly, wawuza kwenza ntoni, yaye kutheni wawuza kwenza njalo?

Ucinga ukuba abazali bakaBeverly bambekela imiqathango engafanelekanga? Ukuba uthi ewe, kutheni?

Yintoni awayefanele ukuba uyenzile uBeverly ukuze abazali bakhe bamthembe?

Ukuphinda Uthenjwe

Into onokuyenza

Ukusuka ebuntwaneni usiba ngumntu omdala onokuthenjwa kufana nokunyuka isteps, unyuka istep ngasinye ude ube mdala

Okokuqala, cinga ngento ekwenze awathenjwa.

 • Ukugcina ixesha endimele ndibe sekhaya ngalo

 • Ukwenza izinto endithe ndiza kuzenza

 • Ukugcina ixesha

 • Ukuyisebenzisa kakuhle imali

 • Ukugqiba imisebenzi yasekhaya

 • Ukuvuka ngaphandle kokucengwa

 • Igumbi lam lihlale licocekile

 • Ukuthetha inyaniso

 • Ukusebenzisa ifowuni okanye ikhompyutha ngendlela efanelekileyo

 • Ukuvuma xa wenze impazamo ucele uxolo

 • Ezinye izinto

Okwesibini, zimisele. Zibekele usukelo lokunyaniseka kwizinto ozichazileyo. Landela oku kuthethwa yiBhayibhile: “Nibulahle ubuntu obudala obuvisisana nehambo yenu yangaphambili.” (Efese 4:22) Ekuhambeni kwexesha, wonke umntu, nditsho nkqu nabazali bakho, baya kuyibona imizamo oyenzayo.—1 Timoti 4:15.

Okwesithathu, xelela abazali bakho into ozimisele ukuyenza. Kunokuba ukhalazele ukuba abakuthembi, bacele kakuhle ukuba bakuxelele into ofanele uyenze ukuze bakuthembe.

Isilumkiso: Sukulindela ukuba baza kusuka bakuthembe ngokuqhwanyaza kweliso. Baza kufuna ukuqiniseka ukuba uyakwenza oko ubathembise kona. Ngeli thuba yenza zonke izinto ezinokubangela ukuba bakuthembe. Ekuhambeni kwexesha, abazali bakho baya kukuthemba baze bakwenze ukhululeke. Kwaba njalo ngoBeverly, ekuthethwe ngaye ngasentla. Uthi: “Kunzima ukwenza izinto eziza kubangela ukuba uthenjwe kodwa kulula ukungathenjwa,” wongezelela ngelithi, “Ngoku abazali bam bandithembile yaye loo nto iyandonwabisa!”

Eyona nto ibalulekileyo: Xa usenza izinto ngokuthembeka, nabantu baza kukuthemba.