Emva kokuba umhloli wokhuseleko ovela kwarhulumente eye kulwakhiwo lweHolo yoBukumkani kwilokishi yaseSydney, eAustralia, wathi: “[Yayiyenye] yeendawo ezigqwesileyo xa kufikwa kumba wokhuseleko kwendakha ndaya kuzo.

Lo mmhloli wabhala wathi: “Zonke izinto zazisenziwa ngocwangco . . . Kwakucocekile yaye kulula ukuhambahamba kuso, zonke iintambo zombane zazigqunywe ngeplastiki ukuze zingenzakalisi abantu yaye nezixhobo zokucima umlilozazikulungele ukusebenza . . . Bonke abantu babenxibe impahla egquma iingalo nemilenze, entloko benxibe iminqwazi yokukhusela neendondo ezikhusela amehlo. . . . Abantu babencedana.

UVictor Otter, umlawuli esizeni uthi: “AmaNgqina alujonga ukhuseleko njengento ebaluleke gqitha. Xa sisebenza phantsi kwemeko ezikhuselekileyo, sibonisa indlela uThixo abujonga ngayo ubomi yaye oko kwenza abantu bamanyane yaye bonwabe. Emva kokusebenza nzima imini yonke, ndisoloko ndigoduka ndincumile.

Loo Holo yoBukumkani ehlala abantu abayi-127 yagqitywa ngoAprili 2012.