AmaNgqina KaYehova eBritani aye aqalisa ukwakha iofisi yesebe entsha kufutshane neChelmsford, e-Essex. Le ndawo intle ihlala izilwanyana ezahlukahlukeneyo ezikhuselwayo ngumthetho weWildlife and Countryside waseUnited Kingdom ka-1981. AmaNgqina KaYehova enza ntoni ukuze angawophuli lo mthetho nokuze akhusele izilwanyana?

Kwakhiwa ibhulorho yeempuku zasehlathini

AmaNgqina asebenzisa amaplanga asele esetyenzisiwe, ukuze akhe iindlwana ezincinane ukuze afake iimpuku zasehlathini zingabikho kwindawo ekusetyenzwa kuyo. Aye enza aza akha ibhulorho yeempuku ukuze aqinisekise ukuba ziyakwazi ukuya endaweni yazo enemithi. AmaNgqina aye aphinda alandela indlela ethile yokugcina imithi ukuze iimpuku zikwazi ukuhlala kuyo. Ngexesha lokufukama kwezilwanyana eminye imithi iye isikwe. Le ndlela enza ngayo iqinisekisa ukuba iimpuku aziphazamiseki, ikhusela indawo ezihlala kuyo kwaye nokutya kwazo kuhlala kukhona.

Kufakwa iindlwana zeempuku zasehlathini

AmaNgqina aye akhusela amarhamba kunye namacilikishe abizwa ngokuba ziiblindworms. Abalondolozi bendalo baye baqokelela ezi zilwanyana zirhubuluzayo ebezikwizindlu zokwexeshana phantsi kophahla baza bazifaka kwindawo ekhuselekileyo ekude nalapho kwakhiwa khona. Le ndawo intsha zifakwe kuyo inendawo yokufukamela kunye nocingo oluzikhuselayo. AmaNgqina ayalugada olu cingo ukuze aqinisekise ukuba ezi zilwanyana azibuyeli kule ndawo kwakhiwa kuyo zize zenzakale.

Impuku yasehlathini

Le ndawo isebenzisa izibane ezingakhanyi kakhulu ukuze zingaphazamisi amalulwane ebusuku. Ezi zibane zikhanyisa kuphela xa kukho imoto edlulayo ukuze amalulwane akwazi ukubhabha kumnyama. Eminye imithi ekule ndawo iza kugcinwa kuze kongezwe neminye, ngenxa yokuba amalulwane azingela kuyo. Eminye imithi kuye kwanyanzeleka ukuba isuswe, ngoko abasebénzi baye benza iibhokisi zamalulwane.

Kufakwa iibhokisi zamalulwane

AmaNgqina agcina imithi eliqela ekudala ikho ngokusebenzela kude kwiingcambu zayo. Izinambuzane ezininzi, amalulwane kunye neentaka zihlala kule mithi. Ngokwenza zonke ezi zinto, amaNgqina azimisele ukuqhubeka ekhusela izilwanyana zaseChelmsford.