Kuye kwakhiwa iHolo yeNdibano yamaNgqina kaYehova kumbindi wehlathi leAmazon. Isiza sale Holo sirhangqwe lihlathi, siziihektare eziyi-52 yaye sikumntla wesixeko saseManaus, eBrazil. Xa ufika kule ndawo uza kuva ngeentaka zintyiloza enkcochoyini yemithi, kodwa ke kutheni kusakhiwa iHolo yeNdibano kwindawo enje?

Isixeko saseManaus sikumgama ongangeekhilomitha eziyi-1 450 ukusuka kuMlambo weAmazon yaye kuso kuhlala abantu abamalunga nezigidi ezibini. Le holo iza kunceda amaNgqina amalunga nayi-7 000 esixeko saseManaus, eedolophu neelali eziyingqongileyo. Eyona dolophu ikude yiSão Gabriel da Cachoeira, yona ikumgama oziikhilomitha eziyi-800 ukusuka kwintshona yeManaus. Amanye amaNgqina ahamba ngesikhephe iintsuku ezintathu ukuze afumane indibano kule Holo!

Ukwakha iHolo yeNdibano kumbindi weAmazon kwakungeyondlwan’ iyanetha. Kwakufuneka kuthuthwe izinto zokwakha ezazikwiibhokisi ezinkulu eziyi-13 zihambe ngonxweme lwaseSantos, eSão Paulo zenjenjeya ukuya kuMlambo weAmazon zize ekugqibeleni zifike esizeni.

Ngoku iiHolo zeNdibano eBrazil ziyi-27, yaye itheko lokuvula le intsha lalizinyaswe ngabantu abayi-1 956, ngeCawa ngoMeyi 4, 2014. Abaninzi babengawuval’ umlomo kuba babeqala ukungenela kwiHolo yeNdibano.

Ngoku okwesihlandlo sokuqala abaphulaphuli babenganeli nje kukusiva isithethi, kodwa babesibona nokusibona! Yayingaqhelekanga ke le nto kuba kwiindibano ezingaphambi kwale, abaphulaphuli babengasiboni nokusibona isithethi. Elinye iNgqina lathi: “Kudala ndizihamba iindibano, kodwa idrama andizange ndiyibone ngala wam amehlo, ndandisanela nje kukuyiva.” Kodwa ngoku wonk’ umntu uyalibona iqonga.