Enye intsapho yaye yasondelelana ngakumbi ngoxa yayishumayela emagqagaleni.