Kangangamashumi eminyaka, amaNgqina kaYehova ebegxekwa ngenxa yokwala kwawo ukutofelwa igazi. Ukuthobela kwawo amazwi aseBhayibhileni athi, ‘nikhwebuke egazini,’ maxa wambi kuye kwangqubana noko bathi oogqirha lolona nyango lufanele izigulana.IZenzo 15:29.

Noko ke, oomakad’ enetha abaninzi kwezonyango baye banezizathu ezivakalayo zokunyanga ngaphandle kwegazi.

NgeNtwasahlobo ka-2013 iCandelo Lezonyango leYunivesithi YaseStanford lapapasha iStanford Medicine Magazine eyayinengxelo ekhethekileyo ngegazi. Inxalenye yale ngxelo yayinomxholo othi, “Kutheni Lisihla Inani Labantu Abafuna Ukutofelwa Igazi?” Umbhali weli nqaku uSarah C. P. Williams uthi: “Kule minyaka ilishumi idluleyo, uphando olwenziweyo kwizibhedlele ehlabathini lonke lubonisa ukuba izigulana zinikwa igazi elininzi ngokungeyomfuneko.”

Kwalo mbhali ucaphula uGqr. Patricia Ford, umseki nomphathi weZiko Lonyango Notyando Olungasebenzisi-gazi, kwiSibhedlele SasePennsylvania. Uthi: “Ngokuqhelekileyo oogqirha bafundiswa ukuba izigulana zingafa ukuba azitofelwa umlinganiselo othile wegazi, ngokungathi igazi yeyona nto isindisa ubomi . . . Ewe kona kuba njalo kwezinye iimeko, * kodwa ke kwizigulana ezininzi akubi njalo.”

UGqr. Ford, onyanga amaNgqina kaYehova amalunga nayi-700 nyaka ngamnye, uphinda athi: “Oogqirha abaninzi endathetha nabo . . . baye benza impazamo yokucinga ukuba izigulana ezininzi azinakuphila ngaphandle kokuba zitofelwe igazi . . . Nam ndakhe ndacinga njalo. Kodwa endiye ndakufunda kukuba unokuzinyanga ezi zigulana usebenzisa nje iindlela ezilula.”

NgoAgasti 2012, iArchives of Internal Medicine yapapasha iziphumo zophando olwenziwa kwizigulana ezenziwa utyando lwentliziyo kwelinye iziko ebudeni beminyaka eyi-28. EzingamaNgqina kaYehova zakhawuleza zachacha xa uzithelekisa nezinye izigulana eziye zatofelwa igazi. Izigulana ezingamaNgqina zazingenazingxaki kangako, zikwanawo namathuba amahle okuchacha ibe ziye zaqhubeka ziphila nasemva kweminyaka eyi-20 zityandiwe, xa uzithelekisa nezo zatofelwa igazi.

NgoAprili 8, 2013 iWall Street Journal yathi: “Utyando ngaphandle kwegazi yiminyaka lusenziwa kwizigulana ezalayo ukutofelwa igazi ngenxa yonqulo lwazo. Ngoku ziyanda izibhedlele eziyisebenzisayo le ndlela yonyango . . . Oogqirha abenza utyando ngaphandle kwegazi bathi ngaphandle kokunciphisa iindleko ezinjengokuthenga, ukugcina, ukuhlola nokutofela igazi, le ndlela ikwanciphisa namathuba okosulelwa zizifo ezivela kwigazi elineentsholongwane neengxaki ezenza izigulana zihlale ixesha elide esibhedlele.”

URobert Lorenz ingcali efundisa ezonyango kwiKliniki yaseCleveland uthi: “Usenokucinga ukuba uyasinceda isigulana xa usitofela igazi . . . Kodwa ekuhambeni kwexesha uye ufumanise ukuba uzibhudile izingqi.”

^ isiqe. 5 Ukuze wazi imbono yamaNgqina kaYehova ngegazi, funda inqaku elithi, “Imibuzo Abantu Abaqhele Ukuyibuza—Kutheni Ningakwamkeli Ukutofelwa Igazi?